சௌமிய தேசம் உங்களை உளமகிழ்ந்து வரவேற்கிறது வாருங்கள் என்னுயிரின் ஓசை கேட்க .... !.......... பிரியமுடன் சீராளன்

வெள்ளி, 6 மே, 2016

எனையறியாமல் மனம்பறித்தாய் ....!சிந்தையி லூறிய செந்தமி ழே - என்னைச்
சீண்டிடு முன்விழிப் பார்வைக ளே
எந்தப்பி றப்பதன் எச்சங்க ளோ - இன்னும்
என்னுயிர் ஆளுமுன் நாணங்க ளே !

பொன்னைநி கர்த்திடும்  பூவிழி யா - ளவள்
புன்னகை சிந்திடும்  நாளினி லே
என்னுயி ரோசையு மேழிசை யே  -  தரும்
ஏக்கங்க ளைந்தக  மின்புற வே !

கண்ணைக்க வர்ந்திடுங்  காரிகை யா - ளவள்
காட்டிய அன்பிலும் பேரெழி லே
வண்ணக்க னாக்களும் வாய்மொழி யா - குமே
வஞ்சிப்பெ யர்சொல்லித் தூங்கையி லே !

உன்னைநி னைத்திடும் போதினி  லே - நெஞ்சில்
ஊர்மண்ணின் வாசனை வீசிடு தே
தன்னந்த னிமையைப் போக்கிட வே  - நீயும்
தந்தாய்நி னைவுகள் ஆயிர மே !

கொஞ்சுங்கு ழந்தையைப் போலிருந் தே - மனங்
கொள்ளைய டிப்பவள்  கூந்தலி லே
விஞ்சும்ம ணந்தரும் விந்தையு  மே - மலர்
விண்டுவ ழிந்திடுந்  தாதுக  ளே !

மந்தாரச் சோலையின் மாங்குயி லோ - வஞ்சி
மார்கழித் திங்களின் தண்ணொளி  யோ
செந்தூரப் பூவிதழ்த் தேன்துளி யோ  - பாரி
சேவகஞ் செய்தமுல் லைக்கொடி யோ !

ஊடலைப் பூக்குமு தட்டழ கே    - காதல்
ஊறுமி ராகத்தின் மோகன மே
சேடலைப் போலிரு கன்னங்க ளே - அவள்
சீதைப்பி றப்பெனச்  செப்பிடு  மே !

ஆன்மாநி றைந்தவ ளேகிட வே - மின்னும்
ஆகாயத் தாரகை தோன்றலை யே
தேன்மாந றுஞ்சோலை  பூக்கலை யே - வீசும்
தென்றல்த வழ்ந்திடக் காணலை யே !

.....................கும்மிச் சிந்து தொடரும் ...!

பிரியமுடன்  சீராளன்