சௌமிய தேசம் உங்களை உளமகிழ்ந்து வரவேற்கிறது வாருங்கள் என்னுயிரின் ஓசை கேட்க .... !.......... பிரியமுடன் சீராளன்

Sunday 2 December 2012

நீ அவளிலில்லை ...!


நீ அவளிலில்லை
அவளைப்போல் இருக்கலாம்
ஆனால் அவளாகிடமுடியாது ..!