சௌமிய தேசம் உங்களை உளமகிழ்ந்து வரவேற்கிறது வாருங்கள் என்னுயிரின் ஓசை கேட்க .... !.......... பிரியமுடன் சீராளன்

வியாழன், 17 நவம்பர், 2022

புரிந்தும் புரியாமலும் ....!தேனடை போலிளம்  பேச்சுக ளும்!-அதில் 

தேங்கிம கிழ்ந்திடும் மூச்சுக ளும்! 

கானலாய்ப் போயின காட்சிக ளாய்!-அதன் 

கற்பனை வாழுது  நீட்சிக ளாய்!   


மூச்சற வைத்தவுன் மோனங்க ளும்!-அதில் 

மூழ்கிய ழிந்திட்ட  கானங்க ளும்!   

பேச்சறு பட்டவன் பாசைக ளாய்! -மீதம் 

பேசிய டங்கிடும் ஓசைக ளாய்! 


கோபக்க ணைவீசத் தேவையில் லை! - மீண்டும் 

குற்றுயி ராகிட ஆசையில்லை !

ஞாபக மொன்றுயிர் வாழட்டுமே !- உன் 

நட்புக  ளாலிதம்  சூழட்டுமே! 

 

சென்றுவா! தென்றலே நேரமில்லை- உன் 

சீண்டலி னித்தொட ஏதுமில்லை!   

வென்றுவா! வாழ்வென வாழ்த்துகி றேன்-உன் 

வேதமொ ழிக்குயிர் போர்த்துகி றேன்!