சௌமிய தேசம் உங்களை உளமகிழ்ந்து வரவேற்கிறது வாருங்கள் என்னுயிரின் ஓசை கேட்க .... !.......... பிரியமுடன் சீராளன்

Tuesday 15 January 2013

ஈரம் காய்ந்த பின்பும் ...!


ஈரம் காய்ந்த பின்பும் 
இவன் 
இலைகள் உதிரவில்லை ..!